Език:

Български English

Воден спасител на плувни басейни и водни паркове

Кандидатите за курса ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” трябва:

 1. Да са навършили 17 години.
 2. Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.
 3. Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.
 4. Да подадат заявление до директора на секретариата на Обл.С на БЧК, за включване в курса. За лица не навършили 18 години и невстъпили в брак се изисква писмено съгласие на родителите или попечителите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството и чл. 12, ал. 3 от Семейния кодекс.
 5. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ.

 1. 50м. свободен стил /на гърди/ – за 1мин.
 2. 25м. бруст – /без време/.

Изпитът квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн”:

 1. Писмен изпит - тест - 30 въпроса (10 от тях медицинска подготовка)
 2. 50м. свободен стил /на гърди/ за време 50 сек.
 3. Индивидуално извличане от 25м. / 25 м. св. стил +25 м. извличане с транспортна хватка по избор от утвърдените в учебния план / за време 1,20 мин.или 1,10 мин. за 20м. басейн;
 4. Освободителни, транспортни и преносни хватки;
 5. Демонстрацияи за използване на спасителните средства; /посочева се от комисията/ и тактически действия при симулация за инцидент.
 6. Плуване 20 м. под вода с изваждане на предмет поставен на дъното на 15-ти метър.
 7. Трамбовка с китки над водата 1мин.
 8. Начини за влизане във водата /стартиране/
 9. 400м. Плуване без екипировка под 8мин. (удостоверява се с протокол)
 10. Демонстрация на оказване на първа долекарска помощ.. Възстановяване на дишане и сърдечна дейност. Странично стабилно положение.

В рамките на 65 часа (двадесет и един часа теория и четиридесет и четири часа практика) курсистите получават знания по история и организация на Водно спасителната служба в България, характерните опасности в плувните басейни и водни паркове, Медицинска подготовка , спасителна дейност в плувни басейни, техники и тактики на водното спасяване.

В практическата подготовка се обучават как да си служат със спасителни средства, стартиране и подхождане към давещ се, техники на освободителни хватки, извличане със и без спасителни средства, извеждане от водната среда и оказване на първа долекарска помощ.

Курсът трае 1 месец без почивните дни. Лекциите се провеждат от 17:00 часа(обикновено) в ОС на БЧК, а практиката - част в ОС на БЧК и по-голямата на басейн "Юлиан Русев" от 19:00 до 20:00 часа.

След приключване на обучението се провежда изпит. Покрилите нормативите получават дикумент за правоспособност, който се признава почти в цял свят.

Поправителен изпит се провежда с курсисти, неуспешно издържали практическия изпит; с курсисти, получили оценка среден /3/ на теоретичния изпит, или с курсисти не явили се на заключителния изпит по уважителни причини. Поправителният изпит се провежда в рамките на заключителните изпити на курсове за водни спасители за същата квалификационна степен, без ограничение на това къде са организирани. Разрешава се явяването на поправителен изпит в срок до една година от завършването на курса. Това се удостоверява, чрез изпитните протоколи от заключителните изпити.

Присъствието на лекции и упражнения е задължително. При три отсъствия от лекции и упражнения се изключва от групата и не се допуска до изпит.

На приемния изпит се идва с медицинско - образец за работа, но със заключение за работа като спасител. За времето на курса се прави задължителна застраховка - еднократна - за злополука.

Цена на Курса - 363.00 лв. с ДДС